SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med minskad risk för arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar ökar produktiviteten, kvalitén samt lönsamheten. Arbetar man systematiskt med arbetsmiljöarbetet får man nöjdare medarbetare som trivs och levererar!

I föreskriften AFS 2001:1 sägs det att arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöfrågorna ska vara inordnade i verksamheten och omfatta både de sociala och psykologiska förhållandena på arbetsplatsen. För företag som har fler än 10 anställda (inhyrda inräknat)Fskall en del av detta arbete vara dokumenterat och rutiner skall finnas framtagna. Jag kan hjälpa till med detta.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Tjänster:

  • Framtagande av arbetsmiljöpolicy
  • Genomförande av skyddsronder
  • Riskanalyser
  • Samordningsansvar
  • Uppgiftsfördelning
  • Årlig uppföljning och rapport av SAM

Kartläggning av nuläget i organisationen utifrån lagstadgade krav i arbetsmiljölagen samt förslag på åtgärder

  1. Kartläggning av arbetsmiljön
  2. Bedömning av riskerna
  3. Förslag på åtgärder
  4. Uppföljning av att åtgärderna fungerar

Certifiering eller ej?
Arbetsmiljösystemet är möjligt att certifiera antingen mot AFS 2001:1 eller mot OHSAS 18001. Jag har flerårig erfarenhet från detta och erbjuder konsulttjänst i ett sådant projekt.

Sanktionsavgifter

Den 1 juli 2014 trädde ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av arbetsmiljöverkets föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.