Interna revisioner

De interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas. Interna revisioner är också ett effektivt verktyg för att säkerställa kundtillfredställelse och för att förse ledningen med nyttig information. Om ni inte själva har tiden eller resurserna, eller helt enkel vill ha internrevisionerna utförda av en utomstående revisor med "externa ögon", hjälper jag er gärna med det.   Kontakta mig

Målgrupp
Företag och organisationer som är certifierade eller har interna ledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och som vill få extern hjälp med att utföra internrevisioner.

Omfattning
Omfattningen av internrevisionen anpassas efter era önskemål, storleken på er verksamhet, samt den geografiska spridningen.

Processen för genomförande av internrevision

  1. EQS planerar revisionen tillsammans med ansvariga i er organisation, går igenom dokumentation och tar fram anpassade checklistor och andra underlag. 
  2. Tidplanen för när revisionerna skall genomföras, planeras tillsammans med er som kund.
  3. I god tid innan internrevisionen skickar EQS revisionsplan med inplanerade revisionspunkter till ansvarig hos er.
  4. Revisionen genomförs på plats på de olika platserna och genomförs via dokumentgranskning samt via intervjuer med personal.
  5. Resultatet presenteras i en revisionsrapport, som innehåller förbättringsförslag och identifierade avvikelser.

Revisionerna blir en nyttig genomlysning och en lönsam aktivitet i det ständiga förbättringsarbetet.